Projekty Unijne

24-02-2020 Rozstrzygnięcie rozeznania rynku

rozstrzygnięcie rozeznania rynku

12-02-2020 Rozeznanie rynku

rr1303

24-01-2020 Rozstrzygnięcie rozeznania rynku

rozstrzygniecie rozeznania 69

15.01.2020 Rozeznanie rynku prace projektowe

rr15-01

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 09-12-2019

protokol 0311

Protokół z postepowania o udzielenie zamówienia 02-12-2019

protokol 2810

a

 

plakat promocyjny

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.03.2017 Informacja o wyniku postępowania (2)

 

SCAN0000       

 

 

 

 

 

 

23.02.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Linia do wytłaczania z rozdmuchem do mieszanek polimerowych z innowacyjnym układem uplastyczniania (butelczarka)

 

 

SOLPLAST PACKAGING Nowiny 22.02.2017

Nowiny, ul. Składowa 15

26-052 Sitkówka Nowiny

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup: Linia do wytłaczania z rozdmuchem do mieszanek polimerowych z innowacyjnym układem uplastyczniania (butelczarka)

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Linia do wytłaczania z rozdmuchem do mieszanek polimerowych z innowacyjnym układem uplastyczniania do mieszanek polimerowych z dodatkami pochodzenia mineralnego lub organicznego o następujących parametrach:

 • Jeden wózek, w układzie zamykania horyzontalnym

 • Głowica 4 krotna, rozstaw 120mm

 • System pogrubiania rękawa w czasie wytłaczania (parison kontrol), napęd z serwomotorem,

 • Przesuw wózka o napędzie elektrycznym (serwomotor)

 • Układ plastyfikacyjny fi60 z napędem inwentorowym 15kW

 • Zamykarka o docisku 120 kN,

 • Urządzenie do automatycznego gradowania góry i dołu wyrobu gotowego,

 • Całkowita zainstalowana moc ~ 32 kW

 • Wydajność przy wadze 60g – ok 500 szt/h

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą, jeśli w trakcie realizacji inwestycji pojawią się dodatkowe niezbędne zmiany konieczne do prawidłowej realizacji inwestycji, których nie dało się przewidzieć na etapie ofertowania.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział jedynie dostawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą pozwalającą na dostawę i serwisowanie ofertowanej maszyny.

 1. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria

(maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100):

Nazwa kryterium punktacja

Cena netto od 0 do 80

Okres gwarancji od 0 do 20

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji

Cena, Cn - (najniższa oferowana cena netto w PLN/cena netto w PLN oferty badanej) x 80.

Gwarancja, G, 20 punktów jeśli będzie udzielona na okres 2 lat. 1 rok gwarancji równy jest otrzymaniu 10 punktów. Mniej niż 1 rok gwarancji - 0 punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o bilans punktowy wg wyżej ustalonych kryteriów oceny ofert i podpisze umowę lub złoży oficjalne zamówienie z wybranym Oferentem. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 1. Informacja na temat zakresu wykluczeń

Wykluczeni z postępowania są oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu

dzień

miesiąc

rok

03

03

2017

 1. Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu

dzień

miesiąc

rok

30

09

2017

 1. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej (listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście) na adres: SOLPLAST PACKAGING, Nowiny, ul. Składowa 15, 26-052 Sitkówka Nowiny

 2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty wraz z adresem (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.)

 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),

 • wartość oferty netto/brutto,

 • warunki płatności,

 • okres gwarancji,

 • termin realizacji zamówienia,

 • termin ważności oferty,

 • datę sporządzenia dokumentu

 • podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu

Proszę załączyć KRS lub wydruk z CEIDG

 1. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

 1. W sprawie postępowania ofertowego kontakt z Panem Pawłem Dudkiem tel. 505 027 781

Informacja o wyniku postępowania - 27.10.2016

SCAN0015